25. august restoranis merineitsi

EESTI MUUSIKAETTEVÕTLUSE
AUHINNAD 2020

Ürituse eesmärk on tunnustada muusika valdkonnas tegutsevaid isikuid ja
teavitada üldsust selle valdkonna olulisusest.

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad üritusega soovime esile tuua isikud, kes enamasti jäävad avalikkuse ees varjatuks, kuid kelle tööl on oluline tähtsus Eesti muusikavaldkonna edendamisel.

Kandidaatide esialgne nimekiri koostatakse ettepanekute põhjal, mida on võimalik esitada EFÜ kodulehel. Kandidaatide lisamise leht on avalik ning kõikidel muusikavaldkonnas tegutsevatel isikutel oli võimalus kandidaate üles seada.

Kandidaatide nimekiri on soovitusliku iseloomuga ning žürii liikmetel on võimalik hääletuse käigus nimekirja täiendada juhul, kui lisatav kandidaat vastab “kategooriad” lehel toodud tingimustele.

Žürii moodustamisel on EFÜ kaasanud mitmete muusikavaldkonnas tegutsevate esindusorganisatsioonide esindajaid. On jälgitud põhimõtet, et žürii töösse oleks kaasatud erinevates kategooriates pädevad spetsialistid.

Kategooriad

KATEGOORIAS „AASTA VALGUSTAJA/VALGUSKUNSTNIK” saab kandideerida Eestis muusikasündmuste valgustajana tegutsev isik. Infoks: hinnata, kes on just möödunud (2019) aasta jooksul silma paistnud hea valguslahenduse väljatöötamise ja teostamisega. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada kuni 5 suuremat ja/või väljapaistvamat tööd (konkreetsed kontserdid), mis väärivad tunnustamist.

KATEGOORIAS „AASTA HELIKUNSTNIK” saab kandideerida Eestis helitehnikuna tegutsev isik. Infoks: hinnata, kes on just möödunud (2019) aasta jooksul olnud helitehnikuks parima soundiga kontsertidel. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada kuni 5 suuremat ja/või väljapaistvamat tööd (konkreetsed kontserdid), mis väärivad tunnustamist.

KATEGOORIAS „AASTA KLUBI/KONTSERDIMAJA” saab kandideerida Eestis paiknev regulaarselt kontserttegevusega tegelev klubi või kontserdimaja, kes toodab ise ka sündmusi/programmi või on selle kaastootjaks. Infoks: hinnata kontserdikohta ennast, selle erinevaid tervikteenuseid ja toodetud sisu. Hindamisel palume arvesse võtta tegevust just eelmisel (2019) aastal. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada mõned suuremad kandidaadi enda poolt korraldatud üritused või tegevused, mis väärivad tunnustamist.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKASÜNDMUS” saab kandideerida möödunud (2019) aastal toimunud Eesti artisti kontsert, kontserttuur, show, eriüritus või regulaarselt toimuv festival, mille rõhuasetus on peaasjalikult muusikal. Infoks: hinnata möödunud (2019) aastal eriliselt silma paistnud Eesti artisti/bändi kontserti/kontserttuuri või Eestis toimunud muusikafestivali kui tervikut ¬ nii seda, mis toimus laval, kui ka ürituse korralduslikku poolt. Kandideerida võib ka Eesti artisti/bändi kontsert/kontserttuur, mis on toimunud Eestist väljaspool ning ka muusikasündmus, mis on toimunud festivali raames. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada mõned konkreetsed silmapaistvad põhjused, miks kandidaadiks olev muusikasündmus just sel aastal tunnustamist väärib.

KATEGOORIAS „AASTA RAADIOJAAM” saab kandideerida Eestis tegutsev raadiojaam. Infoks: hinnata, milline raadiojaam on just eelneva (2019) aasta jooksul välja tulnud uute ja innovatiivsete muusikaalaste tegevustega, teinud uudseid muusikasuunalisi saateid, aidanud kaasa eesti muusika levitamisele, tegelenud aktiivselt muusikavaldkonna arendamise ja tutvustamisega (loonud uuenduslikke muusikasaadete formaate jmt) ning olnud innovatiivse muusikavalikuga. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada konkreetsed tegevused, miks kandidaadiks olev raadiojaam just sel aastal tunnustamist väärib.

KATEGOORIAS „AASTA MEEDIAKANAL” saab kandideerida meediakanal või meeskond, mis on möödunud (2019) aasta jooksul eriliselt silma paistnud panusega muusikavaldkonda. Infoks: kandidaadiks võib olla telekanal ja/või selle saatesari, ajaleht, ajakiri, internetiportaal vmt ja neis olevad jätkuvad lugude formaadi sarjad (v.a. raadio). Hinnata seda, kes on just eelmisel (2019) aastal teinud innovatiivseid projekte, alustanud uue formaadisaatega või arendanud uusi suundi, mis on konkreetselt Eesti muusikavaldkonna arengule kaasa aidanud. Kandidaati esitades palume nimetada ka konkreetne saade/tegevus/projekt/formaat ja põhjused, millega seoses kandidaati esile tõstetakse.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK” saab kandideerida nii kirjutav (sh print-, online-), raadio¬ kui ka teleajakirjanik. Infoks: hinnata, kes on möödunud (2019) aasta jooksul silmapaistvalt kajastanud ja analüüsinud muusikavaldkonnas toimuvat ning aidanud muusikavaldkonda meedias esile tõsta. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada mõned silmapaistvamad tööd, mis väärivad tunnustamist.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKAMÜÜJA” saab kandideerida helisalvestiste jaemüügiga tegelev Eestis registreeritud ettevõte. Infoks: kandideerivad nii füüsilised kui online-poed, mis tegelevad helisalvestiste müügiga. Hindamisel arvesse võtta tegevust just eelmisel (2019) aastal. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada põhjused ja/või tegevuses silmapaistvad arendused, millega seoses kandidaat just sel aastal tunnustamist väärib.

KATEGOORIAS „AASTA MIXIJA/MASTERDAJA/SALVESTAJA” saab kandideerida Eestis tegutsev mixija/masterdaja/salvestaja. Infoks: hinnata, kes on aasta jooksul teinud silmapaistvalt head tööd helisalvestiste mixija või masterdajana. Milline mixija/masterdaja annab oma tööga juurde salvestisele just selle viimase ja kõige õigema nüansi, et kuulajad saaksid nautida lugu oma täies hiilguses ja headuses. Tuua esile neid, kes on möödunud (2019) aasta jooksul tootnud palju tähelepanu pälvinud materjali. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada mõned konkreetsed avalikku tunnustust pälvinud salvestused, millega seoses kandidaat tunnustamist väärib.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKAPRODUTSENT” saab kandideerida Eestis tegutsev muusikaprodutsent. Muusikaprodutsent on sisuliselt muusikateose loov juht, kellel on nägemus, kuidas valmis teos peab kõlama. Muusikaprodutsendil lasub vastutus kogu tootmise (demost masterini) ja lõpp-produkti eest. Muusikaprodutsent juhendab, mida on vaja kaasata salvestusse, leiab vajadusel muusikud, konkreetse loo salvestamiseks parima stuudio, samuti sobiva mixija ja masterdaja jmt. Infoks: hinnata, kes on eelmise (2019) aasta jooksul olnud produtsendiks silmapaistvatele helisalvestistele. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada mõned konkreetsed salvestused, millega seoses kandidaat tunnustamist väärib.

KATEGOORIAS „AASTA MANAGER” saab kandideerida isik, kes on eelmise (2019) aasta jooksul juhtinud ning edendanud artisti/bändi karjääri mitmekülgsel ning pädeval moel. Infoks: hinnata manageri tegevust, mitmekülgseid teadmisi ja pädevust möödunud aastal artisti/bändi igapäevaste ettevõtmiste korraldamisel, artisti karjääri igakülgsel planeerimisel, sh kuulajaskonna ning esinemiste leidmisel, artisti ja artisti muusika tutvustamisel ja müümisel nii Eestis kui ka mujal maailmas innovaatiliste lahenduste, kokkulepete ja partnerluste abil jmt. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada saavutused, mis väärivad tunnustamist.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKATOOTJA” saab kandideerida Eestis fonogrammitootjana (plaadifirmana) tegutsev isik. Infoks: hinnata, milline fonogrammitootja on möödunud (2019) aasta jooksul salvestanud uut ja silmapaistvat materjali. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume tuua konkreetseid näiteid, milliste avalikku tunnustust pälvinud albumite või lugude eest kandidaat auhinda väärib.

KATEGOORIAS „AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA” saab kandideerida füüsiline või juriidiline isik, kes on silmapaistvalt panustanud Eesti muusikaettevõtluse arendamisse, edendamisse. Infoks: kandideerida võivad kõik muusikaettevõtluses tegutsevad füüsilised või juriidilised isikud (sh need, kes kandideerivad teistes EMEA kategooriates), kelle tegevuse tulemus on viinud märkimisväärselt edasi Eesti muusikaettevõtlust. Hinnata tegevust ja panust just möödunud (2019) aasta raames. Kandidaadi esitamisel ja hindamisel palume nimetada põhjused, millega seoses kandidaat just sel aastal tunnustamist väärib.

KATEGOORIAS „AASTA ALBUMIKUJUNDUS” saab kandideerida eelmisel (2019) aastal välja antud album, mis kandideeris Eesti Muusikaauhinnad Aasta Album kategoorias. Hindamise aluseks on albumikujunduse kunstiline tase, originaalsus, meeldejäävus ning seos muusika ja esitajaga. Žürii poolt esiletõstetud kujundused peaks olema eeskujuks ja innustuseks tulevastele plaadikujunduste loojatele.

Hääletamine

KES

Kategooriates Aasta muusikaajakirjanik, Aasta raadiojaam, Aasta meediakanal, Aasta manager, Aasta klubi/kontserdimaja, Aasta muusikasündmus, Aasta muusikafestival, Aasta muusika müüja, Aasta muusikatootja/plaadifirma, Aasta muusikaprodutsent, Aasta helitehnik/helikunstnik, Aasta valgustaja/valguskunstnik, Aasta mixija/masterdaja ning Aasta muusikaettevõtja selgitab nominendid ja võitjad EFÜ poolt kokku kutsutud žürii. Žürii koosneb Eestis muusika erinevates valdkondades aktiivselt tegutsevatest isikutest.

Kategoorias Aasta Albumikujundus selgitab nominendid ja võitjad EFÜ poolt spetsiaalselt kokku kutsutud žürii, mis koosneb vähemasti 5 liikmest. Žürii koosneb kunsti-, reklaami- ja muusikavaldkonna spetsialistidest.

KUIDAS

Nominendid ja võitjad selgitatakse välja kahe hääletusvooruga. Esimeses hääletusvoorus selgitab žürii kandidaatide nimekirja alusel välja nominendid. Kandidaatide nimekiri, mille EFÜ on hääletussüsteemi sisestanud, on soovituslik. Žürii liikmel on õigus hääletuse esimeses voorus lisada hääletussüsteemi igas kategoorias kuni 3 kandidaati.

Žürii liige saab hääletada selleks spetsiaalselt väljatöötatud programmi abil. Žürii liige koostab iga kategooria parematest oma pingerea, andes punktid tema meelest ühele kuni kolmele parimale kandidaadile: vastavalt esikohta väärivale viis punkti, teisele kohale kolm punkti ja kolmandale ühe punkti (nn. 5-3-1 süsteem). Žürii liikmete hääletustulemuste alusel koostab arvutiprogramm kandidaatide pingerea ning selguvad nominendid.

Žürii liige ei tohi anda häält endaga otseselt seotud isikule, vaid peab valima vastavas kategoorias enda hinnangul parima kandidaadi, hinnates kõiki kandidaate võrdsetel alustel. Häält andes on žürii liikmel soovituslik lisada põhjus või kommentaar, milliste tegevuste/saavutuste põhjal kandidaat esiletoomist väärt on.

Teine hääletusvoor toimub esimeses hääletusvoorus selgunud nominentide vahel arvestamata varasemat pingerida. Enne teist hääletusvooru toimub žürii koosolek, kus žürii liikmed toovad välja iga kategooria nominentide plussid ning tutvuvad esimeses hääletusvoorus antud põhjenduste ja kommentaaridega. Pärast arutelu koostab iga žürii liige ülesseatud kandidaatide vahel oma pingerea, andes punktid ühele kuni kolmele parimale, vastavalt esikohta väärivale viis punkti, teisele kohale kolm punkti ja kolmandale ühe punkti. Teises voorus žürii liige kandidaate lisada ei saa.

Esimese ja teise hääletusvooru žürii liikmed ei pruugi kattuda. Teise hääletusvooru žürii   on arvult väiksem kui esimese hääletusvooru žürii. Teise hääletusvooru žürii moodustavad spetsialistid muusikaga seotud organisatsioonidest.

Žürii liikmete hääletustulemuste alusel selguvad iga kategooria nominendid ja võitjad. Võrdse lõppsumma korral loetakse paremaks see, kes sai rohkem esikoha punkte.

Aasta albumikujunduse kategoorias valib žürii laureaadi, andes esimeses voorus punktid tema meelest ühele kuni kolmele parimale kandidaadile – vastavalt esikohta väärivale viis punkti, teisele kohale kolm punkti ja kolmandale ühe punkti (5-3-1 süsteem). Teine hääletusvoor toimub esimese hääletusvooru parimate vahel (arvestamata varasemat pingerida). Enne teist hääletust toimub kohapeal arutelu, kus žürii liikmed toovad välja kujunduste plussid ja miinused. Pärast arutelu koostab žürii liige ülesseatud kandidaatide vahel oma pingerea, andes punktid ühele kuni kolmele parimale, vastavalt esikohta väärivale viis punkti, teisele kohale kolm punkti ja kolmandale ühe punkti.Hindamise aluseks on žürii liikme personaalne ettekujutus heast albumikujundusest. Žürii liige, lähtudes oma isiklikest tõekspidamistest ja kogemustest, võtab hindamisel arvesse albumi kujunduse kunstilist taset, originaalsust, sobivust muusika ja esitajaga ning teisi aspekte, mis väärivad tema arvates esiletõstmist. Žürii poolt esiletõstetud kujundused peaks olema eeskujuks ja innustuseks tulevastele plaadikujunduste loojatele.

EMEA2020 nominendid ja võitjad

AASTA HELIKUNSTNIK

Kaspar Brandt

Kaur Kenk
Marko Erlach

AASTA VALGUSKUNSTNIK

Meelis Lusmägi

Renè Jõhve

Timo Tali

AASTA KLUBI / KONTSERDIMAJA

Philly Joe’s Jazziklubi
Saku Suurhall

Sveta Baar

AASTA MUUSIKASÜNDMUS

Eesti Laul
Festival Jazzkaar

Juubelilaulupidu “Minu arm”

AASTA RAADIOJAAM

Klassikaraadio
Raadio 2

Sky Plus

AASTA MEEDIAKANAL

ETV
Müürileht

Sky.ee

AASTA MUUSIKAAJAKIRJANIK

Bert Järvet

Koit Raudsepp
Siim Nestor

AASTA MUUSIKAMÜÜJA

311.ee

Apollo

Biit Me

AASTA ALBUMIKUJUNDUS

Jan Helsing „Käed“, kujundaja Kristi Kindel

Liis Ring „Woolgathering“, kujundajad Liis Ring ja Christoffer Rutström

Miljardid „Imeline“, kujundaja Helmi Arrak

AASTA MIXIJA / MASTERDAJA / SALVESTAJA

Bert Prikenfeld

Martin Laksberg
Peeter Salmela

AASTA MUUSIKAPRODUTSENT

Bert Prikenfeld

Filip Leyman
Sander Mölder

AASTA MUUSIKATOOTJA

Funk Embassy Records

Made In Baltics / Sony Music
Universal Music Baltics

AASTA MANAGER

Kaarel Sein

Marili Jõgi
Sandra Sersant

AASTA MUUSIKAETTEVÕTJA

Danel Pandre

Eva Palm / Live Nation Estonia
Toomas Olljum

SILMAPAISTEV PANUS EESTI MUUSIKAVALDKONDA

Virgo Sillamaa

Žürii

Eesti Muusikaettevõtluse Auhinnad 2020 nominendid ja võitjad selgitatati välja kahe hääletusvooruga.

Esimeses hääletusvoorus selgitas žürii välja nominendid.

Teine hääletusvoor toimus esimeses hääletusvoorus selgunud nominentide vahel arvestamata varasemat pingerida. Teise hääletusvooru žürii on arvult väiksem kui esimese hääletusvooru žürii. Hääletus viidi läbi koosolekul, kus žürii liikmed said välja tuua iga kategooria nominentide plussid ning tutvuda neile esimeses hääletusvoorus antud põhjenduste ja kommentaaridega. Pärast arutelu koostas iga žürii liige nominetide vahel oma pingerea, mille alusel selguvad võitjad.

Kandidaate 15. kategoorias oli piiritletud aja jooksul võimalik üles seada kõikidel erialainimestel.

EMEA 2020 Esimese vooru žürii töös osalesid:

Aarne Valmis, Aivar Meos, Alo Puustak, Anne Erm, Anne-Ly Ridal, Anu Rannu, Arno Kukk, Eva Saar, Eva-Katariina Taimre, Grete Elmi, Guido Kangur, Heidy Purga, Ivi Rausi, Ivo Kiviorg, Jaanus Saago, Janek Reimal, Juko-Mart Kõlar, Karl Sirelpuu, Kaupo Karelson, Ken Matsalu, Koit Raudsepp, Kristjan Vardja, Kristo Rajasaare, Kristo Vahu, Madis Järvekülg, Madli-Liis Parts, Magnus Müürsepp, Maret Soom, Mari-Liis Männik, Mikk Targo, Priit Koff, Priit Mikk, Priit Vare, Raimond Põldmaa, Roman Demchenko, Siim Nestor, Taavi Esperk, Tambet Mumma, Tarmo Hõbe, Tauno Antsmäe, Timo Ilves, Tomi Rahula, Vaido Pannel, Valner Valme, Virgo Sillamaa

EMEA 2020 Teise vooru žürii töös osalesid:

Aarne Valmis, Alo Puustak, Eva Saar, Ingrid Kohtla, Karl Sirelpuu, Kristjan Vardja, Magnus Müürsepp, Mikk Targo, Raimond Põldmaa, Tambet Mumma, Tarmo Hõbe, Tomi Rahula, Vaido Pannel, Virgo Sillamaa

* huvide konflikti vältimiseks taandati aruteludest ja otsustamisest kandidaadiga otseselt seotud isikud (ei viibinud sel ajal ruumis).
Žürii liikmed ei saanud anda hääli enda või endaga lähedalt seotud kandidaatide poolt.

Aasta albumikujunduse valimise ŽÜRII TÖÖS OSALESID:

Grete Gutman, Ivar Sakk, Kalle Toompere, Kerstin Raidma, Margus Tamm, Olav Osolin, Tuuli Laumets, Uku-Kristjan Küttis